flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності  Новогродівського міського суду

Завдання суду:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Повноваження місцевого суду:

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Місцевий загальний суд розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

Місцевий адміністративний суд розглядає справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

Основні засади судочинства:

Відповідно до ст. 129 Конституції України Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

1.  Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

2.  Забезпечення доведеності вини.

3.   Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

4.   Підтримання публічного  обвинувачення в суді прокурором.

5.  Забезпечення обвинуваченому права на захист.

6.  Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

7.  розумні строки розгляду справи судом.

8.  забезпечення права на апеляційний перегляд справ та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.

9. обов»язковість судового рішення

 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

 

 

Голова місцевого суду.


 
  Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Голова місцевого суду:

представляє суд як орган державної влади у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого  самоврядування, фізичними та юридичними особами;

визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;

контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду , його заступника заохочення або накладання дисциплінарного стягнення  відповідно до законодавства;

видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв»язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України , а також через веб-портал судової влади про вакантні посаді суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його  адміністративних повноважень , видає накази і розпорядження.

 

Статус судді .

1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.

2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

 

Апарат суду.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює  його апарат, який очолює керівник апарату суду.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Правовий статус працівників  апарату суду визначається  Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

В апараті суду утворюється канцелярія, яка  щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

До штату апарату суду входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Правові консультанти повинні мати науковий ступінь.

 

Нормативно-правові засади діяльності суду

 

Конституція України від 28.06.1996 року ( із наступними змінами);

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року ( зі змінами та доповненнями);

Кодекс суддівської етики, затвердженого рішенням ХІ З»їзду суддів України від 22.02.2013 року;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2-15 (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року;

Закон України « Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (зі змінами та доповненнями);

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою КМУ від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року ( із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України);

Правила поведінки працівника суду, затверджені  рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року №33