flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами

працівників

Новогродівського міського суду

Донецької області

протокол № 3  від 14.02.2017  року

 

 

 

ПРАВИЛА 
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО (СЛУЖБОВОГО) РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ НОВОГРОДІВСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового (службового) розпорядку для працівників (державних службовців, працівників патронатної служби, службовців) та суддів Новогродівського міського суду Донецької області  (далі – Правила, суд), розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII; Типових правил внутрішнього службового розпорядку,  затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016  № 50  та іншими нормативно-правових актів.

2. Ці правила поширюються на суддів та державних службовців, працівників патронатної служби, службовців ( далі - працівників суду) та є обов’язковими до виконання, визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового (службового) розпорядку Новогродівського міського суду Донецької області (далі – державний орган), режим роботи, умови перебування судді, працівника суду в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

3. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддею, працівником суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

4. Правила затверджуються загальними зборами працівників Новогродівського міського суду Донецької області, доводяться до відома суддів та працівників суду під підпис; вивішуються на дошці оголошень у приміщенні суду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Новогродівського міського суду Донецької області

1. Судді, працівники суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Судді, працівники суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Судді, працівники суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Судді, працівники суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5. Працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю, що базується на міжнародному стандарті, в якому цінується розумна консервативність, стриманість, відсутність яскравих аксесуарів та екстравагантного крою, виглядати професійно, по діловому і охайно.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу суддів, працівників суду становить 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).

2. Робочий час з понеділка по четвер триває з 08:00 год. до 17:00 год., у пятницю – з 08: 00 год. до 15:45 год. Обідня перерва з 12:00 год. До 12:45 год.

3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, суддя, працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

6. Облік робочого часу у Новогродівського міського суду Донецької області здійснюється у та табелі обліку використання робочого часу.

 

ІV. Порядок повідомлення суддями, працівниками суду про свою відсутність

1. Суддя, керівник апарату суду повідомляє голові суду, працівник суду - керівнику апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання суддею, працівником суду  вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність  на робочому місці дисциплінарною комісією суду.

3. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботі суддя, працівник суду повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду, керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування судді, працівника суду на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань суддя, працівник суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду чи керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова суду, керівник апарату суду за потреби можуть залучати суддів, працівників суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування суддів, працівників суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється керівником апарату суду та затверджується головою суду.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні суддю, працівника суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається керівником апарату суду голові суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

За роботу в зазначені дні (час) протягом місяця суддям, працівникам суду надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами або грошова компенсація відповідно до законодавства.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома суддів, працівників суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів, працівників суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення або шляхом проведення оперативних нарад та навчань.

Підтвердженням може слугувати підпис судді, працівника суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів, працівників суду шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Новогродівського міського суду Донецької області.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник аппарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

2. Працівник суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Новогродівського міського суду Донецької області області відповідає керівник аппарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

1. Суддя, працівник суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, головою суду або керівником апарату, консультантом суду (по роботі з персоналом) та працівником, який звільняється або переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього  трудового (службового) розпорядку є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку, вирішуються головою або керівником апарату Новогродівського міського суду Донецької області.