flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Новогродівській міський суд Донецької області знаходиться за адресою:

85483, м. Новогродівка, вул.Риночна, 110

тел/факс (06237) 3-40-46, 3-44-81

email: inbox@nvm.dn.court.gov.ua

Графік роботи суду: понеділок - четвер з 08:00 до 17:00

П'ятниця з 08:00 до 15:45

  

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності  Новогродівського міського суду

Завдання суду:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Повноваження місцевого суду:

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Основні засади судочинства:

Відповідно до ст. 129 Конституції України Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

 1.   Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
 2.   Забезпечення доведеності вини.
 3.   Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
 4.   Підтриманняпублічного обвинувачення в суді прокурором.
 5.   Забезпечення обвинуваченому права на захист.
 6.   Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.
 7.   Розумні строки розгляду справи судом.
 8.   Забезпечення права на апеляційний перегляд справ та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.
 9.   Обов'язковість судового рішення.

 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

 

 

Голова місцевого суду.


 
  Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Голова місцевого суду:

представляє суд як орган державної влади у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого  самоврядування, фізичними та юридичними особами;

визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;

контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду , його заступника заохочення або накладання дисциплінарного стягнення  відповідно до законодавства;

видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв»язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України , а також через веб-портал судової влади про вакантні посаді суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його  адміністративних повноважень , видає накази і розпорядження.

 

Статус судді .

 1. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі.
 2. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

 

Апарат суду.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює  його апарат, який очолює керівник апарату суду.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Правовий статус працівників  апарату суду визначається  Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

В апараті суду утворюється канцелярія, яка  щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату суду.

До штату апарату суду входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Правові консультанти повинні мати науковий ступінь.

 

Нормативно-правові засади діяльності суду

 

Конституція України від 28.06.1996 року ( із наступними змінами);

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 року ( зі змінами та доповненнями);

Кодекс суддівської етики, затвердженого рішенням ХІ З»їзду суддів України від 22.02.2013 року;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2-15 (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року (зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року;

Закон України « Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (зі змінами та доповненнями);

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою КМУ від 25.05.2006 року № 740 з наступними змінами;

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року ( із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України);

Правила поведінки працівника суду, затверджені  рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року №33

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами

працівників

Новогродівського міського суду

Донецької області

протокол № 3  від 14.02.2017  року

 

 

 

ПРАВИЛА 
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО (СЛУЖБОВОГО) РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ НОВОГРОДІВСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. Загальні положення

 1. Правила внутрішнього трудового (службового) розпорядку для працівників (державних службовців, працівників патронатної служби, службовців) та суддів Новогродівського міського суду Донецької області (далі – Правила, суд), розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII;Типових правил внутрішнього службового розпорядку,  затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016  № 50  та іншими нормативно-правових актів.
 2. Ці правила поширюються на суддів та державних службовців, працівників патронатної служби, службовців ( далі - працівників суду) та є обов’язковими до виконання, визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового (службового) розпорядку Новогродівського міського суду Донецької області (далі – державний орган), режим роботи, умови перебування судді, працівника суду в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 3. Службова дисципліна всудіґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання суддею, працівником суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 4. Правилазатверджуютьсязагальними зборами працівників Новогродівського міського суду Донецької області, доводяться до відома суддів та працівників суду під підпис; вивішуються на дошці оголошень у приміщенні суду та оприлюднюються на офіційному веб-сайті суду.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Новогродівського міського суду Донецької області

 1. Судді, працівники суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Судді, працівники судуу своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Судді, працівники судуповинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Судді, працівникисуду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.
 5. Працівники апарату суду повинні дотримуватися ділового стилю, що базується на міжнародному стандарті, в якому цінується розумна консервативність, стриманість, відсутність яскравих аксесуарів та екстравагантного крою, виглядати професійно, по діловому і охайно.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку

 1. Тривалість робочого часусуддів, працівників судустановить 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).
 2. Робочий час з понеділка по четвер триває з 08:00 год. до 17:00 год., у п’ятницю – з 08: 00 год. до 15:45 год. Обідня перерва з 12:00 год. До 12:45 год.
 3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час,суддя, працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.
 4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 5. Облік робочого часу у Новогродівського міського суду Донецької області здійснюється у та табелі обліку використання робочого часу.

 

ІV. Порядок повідомлення суддями, працівниками суду про свою відсутність

 1. Суддя, керівник апарату судуповідомляє голові суду, працівник суду - керівнику апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотриманнясуддею, працівником суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність  на робочому місці дисциплінарною комісією суду.
 3. У разі ненадання доказів поважності причини своєї відсутності на роботісуддя, працівник суду повинен подати письмові пояснення на ім’я голови суду, керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

Перебування судді, працівника суду на робочому місці у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завданьсуддя, працівник судуможе залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом голови суду чи керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Голова суду, керівникапарату суду за потреби можуть залучати суддів, працівників суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування суддів, працівників суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється керівником апарату суду та затверджується головою суду.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальнийпрацівник, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі днісуддю, працівника суду, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подаєтьсякерівником апарату суду голові суду  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

За роботу в зазначені дні (час) протягом місяця суддям, працівникам суду надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами або грошовакомпенсація відповідно до законодавства.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома суддів, працівників суду нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відомасуддів, працівників судушляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення або шляхом проведення оперативних нарад та навчань.

Підтвердженням може слугувати підпис судді, працівника суду (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відомасуддів, працівників судушляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Новогродівського міського суду Донецької області.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник аппарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

 1. Працівник суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці вНовогродівського міського суду Донецької області областівідповідає керівник аппарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

 1. Суддя, працівник судузобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особоюсуду,головою суду або керівником апарату, консультантом суду (по роботі з персоналом) та працівником, який звільняється або переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішньоготрудового (службового) розпорядку є підставою для притягнення працівника суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішньоготрудового (службового)розпорядку, вирішуються головою або керівником апарату Новогродівського міського суду Донецької області.

ВЕБ-сторінка постійно оновлюється новою інформацією!

 

Відповідальна за оприлюднення інформації про діяльність суду - головний спеціаліст з інформаційних технологій Квасниця Інна Ярославівна.

 

Відео про Новогродівський міський суд Донецької області (відеоролик, який проінформує про суд, а саме: де розташований, структуру, режим роботи та як здійснюється прийом документів до канцелярії суду) дивіться за посиланням  Про Новогродівський міський суд

 

Медіа-карта

Новогродівського міського суду Донецької області

Назва

Адреса

Сайт

Телефон /e-mail:

Урядовий кур'єр (друковані ЗМІ)

01021 м. Київ,  вул.Грушевського, 14/1

https://ukurier.gov.ua/uk/

044-252-12-95       /adv@ukcc.com.ua

Сайт Новогродівки та Селидове

Донецька область, м. Новогродівка, вул. Молодіжна, 5

https://www.06237.com.ua/

(050)558-53-58/

06237.com.ua@gmail.com

Інформатор (друковані ЗМІ)

а/с №2, вул. Поштова, 5а, м. Покровськ, Донецька обл., 85403

https://gazeta.inform.dn.ua/

099-482-08-42/

infogazeta@ukr.net

Телекомпанія Орбіта

Донецька область, м.Покровськ, пл. Шибанкова, 1,

https://orbita.dn.ua/

(0623) 52-18-18

Капрі    (телебачення)

85300 Україна, Донецька область, м.Покровськ, вул. Захисників України, 6

https://kapri.dn.ua/

050-500-400-7

ДОНБАС (телебачення)

м. Маріуполь, вул. Харлампіївська, 17/25

http://donbass.tv/ua/

0-800-606-909

Судова Влада України

Україна

м.Київ

https://court.gov.ua/

044-207-35-46